Disclaimer

Deze website (twyzer.nl) is eigendom van Twyzer B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82137072, hierna te noemen: Twyzer.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Twyzer streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Twyzer niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Twyzer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Twyzer heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Twyzer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Twyzer zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Twyzer daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen

Twyzer behoudt zich het recht voor om alle aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan enige nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website alsmede deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Twyzer.